พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง โดยศักยภาพอาจหมายรวมถึงพนักงานที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคนให้สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี